วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

โทร.056-705-793

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.226.72.118
Online อยู่ : 1
วันนี้ 13
เมื่อวานนี้ 22
เดือนนี้ 184
ปีนี้ 2,810
รวมทั้งหมด 9,593
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 10-05-2021 )

Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 หนังสือประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ตามเอกสารแนบ Super administrator 23 ธ.ค. 63 37
2 คำสั่งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 37
3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาแลอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน Super administrator 23 ธ.ค. 63 34
4 ส่งสรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลน้ำหนาว Super administrator 23 ธ.ค. 63 32
5 กฎกระทรวงเรื่องการแบ่งส่วนราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 25
6 กฎกระทรวงเรื่องการแบ่งส่วนราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 34
7 สรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 36
8 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 36
9 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส1 ปีงบ2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 28
10 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส1 ปีงบ2564 ต.ค-ธ.ค.64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 33
11 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 32
12 รายการแผนงบลงทุนปีงบ64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 38
13 ประกาศพร้อมขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 29
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดปลดประกาศ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 31
15 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 33
16 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 38
17 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 32
18 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 34
19 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563ไม่เกินห้าพันบาท ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 38
20 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 34
21 ยุทธสาสตร์ของประเทศ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 35
22 ช่องทางการรับบริการศูนย์ไกล่เกลี่ย ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 33
23 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 35
24 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 32
25 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรข้าราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 29
26 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 33
27 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 32
28 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 30
29 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนด้านทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 69
30 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านทุจริต63 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 73
31 คู่มือการยื่นขออนุญาตด้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 71
32 ขั้นตอนการรับบริการของประชาชน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 67
33 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 59
34 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการเวปไซด์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 71
35 แบบฟอร์มขออนมุัติเผยแพร่ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 75
36 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 76
37 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 12
38 ชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส2ไม่เกินห้าพัน มค.-มีค.64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 12
39 ชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส2เกินห้าพัน มค.-มีค.64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 12
40 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 นายวิทูร ศรีคำ 08 มี.ค. 64 12
41 ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบขัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 12
42 สรุปรายงานผลการปฺบัติตรามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 12
43 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มค.-มีค..64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 12
44 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 14
45 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 15
46 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 09 มี.ค. 64 18
47 บันทึกมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 14
48 ประกาศมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 19
49 กรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 11
50 บันทึกแจ้งเวียนประกาศมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 10
51 บันทึกประกาศแนวทางการยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลีอง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 15
52 ประกาศแนวทางการยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 7
53 บันทึกแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การยืมพัสดุ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 13
54 บันทึกหลักเกณฑ์ วิธีการยืมพัสดุ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 13
55 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 17
56 บันทึกแจ้งเวียนใบยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 12
57 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 18
58 รายงานสรุปผลการตอบสนองข้อร้องเรียน ไตรมาส2/2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 14
59 บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 13
60 รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 16
61 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน นายวิทูร ศรีคำ 09 มี.ค. 64 18
62 บันทึกขออนุมัติลงนามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 12
63 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 9
64 บันทึกขออนุมัติโครงการสร้างเสริมจริยธรรม นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 11
65 โครงการอบรมสร้างเสริมจริยธรรม นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 12
66 รายงานผลเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 7
67 บันทึกลงนามประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 8
68 ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 13
69 บันทึกแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 12
70 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 2_64 นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 11
71 บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 11
72 ภาพประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 11
73 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 10
74 บันทึกขออนุมัติแผนต่อต้านการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 13
75 แผนต่อต้านการทุจริต64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 15
76 แผนดำเนินงานชมรมจริยธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 12
77 รายงานผลงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน 64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 14
78 บันทึกผลงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต รอบ 6 เดือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 13
79 แบบฟอร์ม2 แบบรายงานตามแผนด้านส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 12
80 แบบฟอร์ม3 แบบติดตามแผนด้านส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 13
81 สรุปรายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 13
82 รายงานการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 11
83 บันทึกเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 10
84 บันทึกเห็นชอบและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 12
85 แนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 13
86 บันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 11
87 บันทึกกำกับติดตามผลปฏิบัติตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 12
88 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 8
89 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 8
90 บันทึกรายงานผลการอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 7
91 รายงานผลการอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 8
92 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 11
93 ภาพถ่ายอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 11
94 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 12
95 โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 12
96 บันทึกรายงานผลการอบรมโครงการ Strong64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 11
97 รายงานผลการอบรมโครงการ Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 12
98 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ Strong64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 9
99 ภาพอบรมโครงการ Strong64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 11
100 หลักฐานแสดงการรวมกลุ่มชมรม Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 11
101 รายชื่อสมาชิกกลุ่มชมรม Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 13
102 แนวทางการดำเนินงานของชมรม Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 12
103 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 11
104 บันทึกลงนามประกาศแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 10
105 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 10
106 บันทึกรายงานผลตามแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 13
107 คู่มือแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 14
108 บันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 14
109 สรุปรายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว ครั้งที่ ๔/2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 12
110 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 5
111 ภาพอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 5
112 บันทึกรายงานผลการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 5
113 รายงานการผลการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจริธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 7
114 บันทึกขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 15
115 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 35
116 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 35
117 รายงานการประชุม อสม.ตำบลน้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 44
118 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 40
119 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 44
120 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 39
121 รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 36
122 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบ2_63 นายวิทูร ศรีคำ 15 มี.ค. 64 42