วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.201.18.139
Online อยู่ : 2
วันนี้ 20
เมื่อวานนี้ 24
เดือนนี้ 686
ปีนี้ 5,706
รวมทั้งหมด 5,706
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 29-10-2020 )

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว

          โดยที่เป็นการสมควร เพื่อให้การบริหารงานของโรงพยาบาลน้ำหนาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ และนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว ดังนี้

     ๑.นางวิจิตรา    แพงขะ                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว                 ประธานกรรมการ

๒.นายวิทูร  ศรีคำ                          ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                   กรรมการ

 ๓.นางสาวสุพรรณี  ฤาชา               ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ

  ๔.นางสาววรรณวิมล  เหลือล้น        ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ                                         กรรมการ

   ๕.นางสาวพนิดา  ชูพันธ์                ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ                                     กรรมการ

๖.นางสาวหนึ่งฤทัย ไสลภูมิ           ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ                          กรรมการ

   ๗.นางสาวณัฎยา  สมจิตร              ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ                               กรรมการ

๘.นางสาวปิยมาศ  ผิวผ่อง             ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน            กรรมการ

๙.นางสาวรัตติกาล สีมุเทศ          ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ                        กรรมการ

         ๑๐.นายณัฏฐพนธ์  คนมาก               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส             กรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตาม

วางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลน้ำหนาว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูล : คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว เผยแพร่โดย : administrator View : 3424