วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

โทร.056-705-793

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.226.72.118
Online อยู่ : 1
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 22
เดือนนี้ 181
ปีนี้ 2,807
รวมทั้งหมด 9,590
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 10-05-2021 )

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว

 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว

          โดยที่เป็นการสมควร เพื่อให้การบริหารงานของโรงพยาบาลน้ำหนาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ และนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว ดังนี้

๑.นางวิจิตรา    แพงขะ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว                 ประธานกรรมการ

๒.นายวิทูร  ศรีคำ         ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                    กรรมการ

๓.นางสาววรรณวิมล  เหลือล้น        ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ                    กรรมการ

๔.นางสาวพนิดา  ชูพันธ์               ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ                กรรมการ

๕.นางสาวรัตติกาล สีมุเทศ             ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    กรรมการ

๖.นางสาวยุพา  เกิดแสง               ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            กรรมการ

๗.นางสาวหนึ่งฤทัย  ไสลภูมิ           ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ      กรรมการ

๘.นางสาวณัฏยา  สมจิตร              ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ          กรรมการ

๙.นายจเร  หงส์ทองคำ                 ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ           กรรมการ

๑๐.นางสาวปิยมาศ  ผิวผ่อง            ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     กรรมการ

๑๑.นางสาวสุพรรณี  ฤาชา              ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ

         

โดยมีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตาม

วางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลน้ำหนาว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูล : คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว เผยแพร่โดย : administrator View : 4793