วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

 

User

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.159.130
Online อยู่ : 1
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 21
เดือนนี้ 97
ปีนี้ 4,552
รวมทั้งหมด 4,552
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 05-08-2020 )

Integrity and Transparency Assessment (ITA)ปีงบประมาณ2563

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 63 61
2 การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ EB2 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 63 57
3 การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ EB3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 63 83
4 การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ EB4 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 81
5 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 10 มี.ค. 63 76
6 EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 10 มี.ค. 63 65
7 EB17 หน่วยงนมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 80
8 EB18หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 11 มี.ค. 63 67
9 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบิรหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลฃุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยาบามที่จะปรับปรุงการบริหารงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 70
10 EB20หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 63 67
11 EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 63 102
12 EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 63 77
13 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการประจำปี ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 81
14 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 92
15 EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 55
16 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 51
17 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 54
18 EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 51
19 EB24หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 87
20 EB23หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 89
21 EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 92
22 EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 85
23 EB26/2 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 113
24 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 11 มิ.ย. 63 105
25 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 16 มี.ค. 63 74
26 แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 16 มี.ค. 63 89
27 EB8รายการผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคเผยแพร่ฯไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 56
28 EB12รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปีงบ63ไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 56
29 EB17รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 52
30 EB19หน่วยงานมีการรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 60
31 EB21รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 55
32 EB25รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 59
33 EB4หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวีธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 53
34 EB3การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดและวงเงิน5,000บาทขึ้นไปพร้อมประกาศหน้าเว็บEGP ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 67