วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.201.18.139
Online อยู่ : 1
วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 24
เดือนนี้ 672
ปีนี้ 5,692
รวมทั้งหมด 5,692
Record: 142 (09.04.2020)
( Counter 29-10-2020 )

Integrity and Transparency Assessment (ITA)ปีงบประมาณ2563

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 63 77
2 การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ EB2 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 63 76
3 การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ EB3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 05 มี.ค. 63 104
4 การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ EB4 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 103
5 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 10 มี.ค. 63 99
6 EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 10 มี.ค. 63 84
7 EB17 หน่วยงนมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 106
8 EB18หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 11 มี.ค. 63 86
9 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบิรหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลฃุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยาบามที่จะปรับปรุงการบริหารงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 89
10 EB20หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 63 85
11 EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 63 122
12 EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา) ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 63 102
13 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการประจำปี ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 103
14 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 110
15 EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 76
16 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 71
17 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 73
18 EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 71
19 EB24หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 109
20 EB23หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 113
21 EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 114
22 EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 110
23 EB26/2 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 63 137
24 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 11 มิ.ย. 63 132
25 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 16 มี.ค. 63 116
26 แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 16 มี.ค. 63 127
27 EB8รายการผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคเผยแพร่ฯไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 100
28 EB12รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปีงบ63ไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 105
29 EB17รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 100
30 EB19หน่วยงานมีการรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 108
31 EB21รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 105
32 EB25รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 115
33 EB4หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวีธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 100
34 EB3การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดและวงเงิน5,000บาทขึ้นไปพร้อมประกาศหน้าเว็บEGP ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 พ.ค. 63 126
35 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 18 ส.ค. 63 13
36 รายงานการประเมิณผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลน้ำหนาว Super administrator 31 ส.ค. 63 8
37 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 31 ส.ค. 63 10
38 EB3การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดและวงเงิน5,000บาทขึ้นไปพร้อมประกาศหน้าเว็บEGPไตรมาส4 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 ส.ค. 63 8
39 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลน้ำหนาว Super administrator 02 ก.ย. 63 16
40 EB8.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและบทสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแผ่ข้อมูลผ่านเว็บหน่วยงาน Super administrator 02 ก.ย. 63 16
41 EB17.รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน Super administrator 02 ก.ย. 63 11
42 EB21.รายงานผลตามกรอบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน Super administrator 02 ก.ย. 63 11
43 EB24.รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน Super administrator 02 ก.ย. 63 13
44 EB25.รายงานกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Super administrator 02 ก.ย. 63 22
45 EB16.เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลน้ำหนาว Super administrator 03 ก.ย. 63 21
46 EB12.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปี63 Super administrator 03 ก.ย. 63 16